Všetko o Záruke na opravu (repasovaného) dielu.

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok ( ak sú určené podľa používateľského manuálu ).

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru.

Odkedy plynie záručná doba:

Záručná doba plynie odo dňa, kedy zákazník prevzal tovar. Ak ale zákazníkovi určíte dobu na prevzatie tovaru (napr. mu držíte tovar na predajni do istého dátumu), potom záruka plynie odo dňa, kedy mal zákazník povinnosť si tovar prevziať.

Tovar, ktorý musí do prevádzky uviesť iný podnikateľ ako Vy (napríklad odborná montáž), potom záručná doba začne plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky. (tato skutočnosť musí byt zdokladovaná- Faktúra o montáži....)

Predávaný tovar je určený pre odbornú montáž! Preto je potrebné mať záručný a montážny list potvrdený servisom resp. mechanikom ktorý tuto montáž vykonal. Ak pri výmene turbodúchadla výrobca predpisuje vykonanie iných úkonov (výmena olejového čerpadla, prívodnej trúbky oleja, separátora oleja, motorového oleja, filtrov......) musia byť tieto úkony dodržané.

Záruka na základný repas:

Záruka sa vzťahuje na opravu stredu turba (CHRA, CORE) v trvaní 12 mesiacov.

Na ostatné diely, ktoré neboli menené je záruka 3 mesiace.

Záruka na rozšírený repas:

Záruka sa vzťahuje na opravu stredu turba (CHRA, CORE) a variabilnej geometrie v trvaní 12 mesiacov.

Na ostatné diely, ktoré neboli menené je záruka 3 mesiace.

Záruka na generálny repas:

Záruka sa vzťahuje na opravu celého turba. 

Ak sa pri oprave použije nový diel, záruka na tento diel je 24 mesiacov.