Záručné podmienky

Všetko o Záruke na opravu (repasovaného) dielu

Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok ( ak sú určené podľa používateľského manuálu ).

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade, ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný iný zásah do tovaru.

Odkedy plynie záručná doba:

Záručná doba plynie odo dňa, kedy bol prevzatý tovar zákazníkom. Ak ale zákazníkovi bola určená doba na prevzatie tovaru (napr. mu držíte tovar na predajni do istého dátumu), potom záruka plynie odo dňa, kedy mal zákazník povinnosť si tovar prevziať.

Tovar, ktorý musí do prevádzky uviesť iný subjekt ako Vy, (napríklad odborná montáž), potom záručná doba začne plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky. (takáto skutočnosť musí byt zdokladovaná- Faktúra o montáži....)

Záruka 24 mesiacov plati na nové diely.

Záruka 12 mesiacov platí pri montáži v odbornom servise.

Záruka 6 mesiacov platí pre komerčné vozidlá a taxi služby.

Záruka 6 mesiacov platí pre úpravy na turbodúchadle k zvýšeniu výkonu.

Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že pokiaľ v sprievodnej dokumentácii k tovaru nie je uvedené inak, tovar predávaný predávajúcim si vyžaduje odbornú montáž, montáž odborne spôsobilou osobou a nie je určený na osobnú potrebu. Montáž tovaru osobou odborne nespôsobilou môže spôsobiť poškodenie majetku a zdravia.

Zmluvný servis firmy Turbocentrum, Spol. sr.o. môže záruku predlžiť o ďalšie 3 až 12 mesiacov po konzultácii s technikom firmy Turbocentrum, spol. s.r.o. Predĺžená záruka sa nevzťahuje pre vozidlá taxi služby a prepravných firiem.

Každý reklamovaný diel môže byť odoslaný na posúdenie dodávateľovi bez predošlého súhlasu zákazníka.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť vyplnený reklamačný formulár, doklad o odbornej montáži (faktúra, zákazkový list), doklad o kúpe.Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.